Nota prawna

Bausch & Lomb prowadzi tę stronę internetową dla celów informacyjnych, edukacyjnych i komunikacji. Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski. Żadne treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie powinny być rozumiane jako promocja ani zachęta do zakupu jakiegokolwiek produktu ani stosowania jakiekolwiek produktu w określony sposób, niezatwierdzony przez przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika.

Reguły dostępu i korzystania ze strony internetowej:

(1) Celem niniejszej strony internetowej jest dostarczanie ogólnych informacji na temat pielęgnacji oczu i na temat produktów Bausch & Lomb. Nie jest ona źródłem porad medycznych. Konsumenci i pacjenci powinni zawsze zasięgać porady specjalisty w zakresie leczenia konkretnej wady lub innych potrzeb.

(2) Firma Bausch & Lomb dąży do zapewnienia dokładności i aktualności informacji zamieszczonych na stronie, lecz nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, tak wyraźnych jak i dorozumianych, względem dokładności, aktualności i kompletności tych informacji. Firma Bausch & Lomb nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani krzywdy wynikające z wykorzystywania lub polegania na informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej lub z braku dostępu do strony internetowej. Firma Bausch & Lomb nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy użytkownika, szkody na sprzęcie komputerowym ani innym majątku osobistym, w tym, lecz nie wyłącznie, szkody spowodowane przez wirusy, które zainfekowały sprzęt komputerowy lub inny składnik majątku z powodu wejścia na naszą stronę internetową lub pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, materiałów filmowych lub audio lub innych elementów ze strony internetowej.

(3) Niektóre linki na stronie mogą odsyłać do stron internetowych będących poza kontrolą firmy Bausch & Lomb. Wchodząc na którąkolwiek z tych stron opuszcza się stronę firmy Bausch & Lomb, która nie przyjmuje odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe będące poza jej kontrolą. Strony zewnętrzne nie są zatwierdzane przez Bausch & Lomb i Bausch & Lomb nie składa żadnych oświadczeń, ani gwarancji wobec treści zamieszczonych na tych stronach zewnętrznych.

(4) Niniejsze warunki korzystania i korzystanie z niniejszej strony internetowej jest regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem kwestii wyraźnie wskazanych w niniejszej nocie prawnej, w tym w zakresie praw konsumentów, ochrony własności intelektualnej oraz kwestii przesyłania niezamówionych informacji handlowych. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania ze strony internetowej zostaną uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, to postanowienie zostanie uznane za nieważne, bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

(5) Firma Bausch & Lomb niniejszym zezwala na kopiowanie materiałów opublikowanych na niniejszej stronie internetowej wyłącznie dla celów niekomercyjnych i prywatnych, pod warunkiem, że na kopiach tych materiałów zachowane zostaną wszelkie zamieszczone na stronie oświadczenia dotyczące praw autorskich i praw własności oraz zastrzeżenia prawne.

(6) Niniejsza strona internetowa jest udostępniana jako usługa dla odwiedzających. Firma Bausch & Lomb zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub uzupełniania zawartości niniejszej strony internetowej w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny bez powiadomienia kogokolwiek.

(7) Prosimy o zapoznanie się z naszą Internetową polityką prywatności w celu uzyskania informacji na temat zbierania lub otrzymywania danych poprzez niniejszą stronę internetową.

(8) Prawa autorskie: Cała zawartość niniejszej strony internetowej stanowi własność lub jest wykorzystywana za zgodą Bausch & Lomb i podlega ochronie na całym świecie zgodnie z obowiązującym prawem autorskim, w tym na terytorium Polski - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(a) Kopiowanie obrazów i innych materiałów chronionych prawem autorskim. Jak w przypadku wszystkich obrazów, posiadanie kopii obrazu w formacie cyfrowym nie upoważnia do jego nieograniczonego wykorzystywania. Właścicielem praw autorskich do obrazu jest na ogół fotograf i wyłącznie właściciel praw autorskich lub prawny pełnomocnik właściciela może udzielić zezwolenia na kopiowanie, dystrybucję lub upublicznianie obrazu.

(b) Kopiowanie fotografii  lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela praw autorskich jest nielegalne.

(c) Wykorzystywanie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Właścicielem praw autorskich do obrazów i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest firma Bausch & Lomb lub indywidualni fotografowie, którzy zezwolili na wykorzystywanie zdjęć na niniejszej stronie internetowej.

(d) Wykorzystywanie innych obrazów i informacji. Inne obrazy i informacje mogą być pobierane, przedrukowywane i kopiowane w celach niekomercyjnych i prywatnych. Inne obrazy i informacje nie mogą być poddawane obróbce komputerowej ani zmieniane bez wyraźnej zgody firmy Bausch & Lomb lub fotografa.

(9) Znak towarowy: Własność znaków towarowych. ® / TM oznaczają znaki towarowe Bausch & Lomb Incorporated lub podmiotów stowarzyszonych lub zależnych, o ile nie zaznaczono inaczej. Inne nazwy/nazwy marek produktów stanowią znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. Te znaki towarowe, jak też nazwy handlowe, marki usług, opakowania handlowe i produkty (dalej "Własność intelektualna") zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Za wyjątkiem potrzeby dokładnej identyfikacji produktów lub usług Bausch & Lomb, Własność intelektualna nie może być wykorzystywana bez uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie udzielonego przez Bausch & Lomb.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc